Skip to main content

กำหนดการโครงการสัมมนา  เรื่อง  แล...แล้วเล่า สองเมืองเก่า “ความสัมพันธ์นครศรีธรรมราช –อยุธยา”

วันพุธที่  15   มีนาคม   2560  เวลา  08.30  -  16 .00 น. 

ณ  ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จัดโดย  นักศึกษาชั้นปีที่  4   หลักสูตรสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เวลา  08.30  น. - 09.00  น.  ลงทะเบียน            

เวลา  09.00  น. - 09.30  น. พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง    แล...แล้วเล่า สองเมืองเก่า

                “   ความสัมพันธ์  นครศรีธรรมราช – อยุธยา”

                                -กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดโดย นายธนวัต   จันทร์ลัภ

                                -กล่าวเปิดโครงการโดย รศ.วิมล  ดำศรี  อธิการบดี

เวลา  09.30  น. - 10.30  น. “บทบาทของอยุธยาต่อเมืองนครศรีธรรมราชกับหัวเมืองปักษ์ใต้”

                โดย  ผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์

เวลา  10.30  น. - 10.45  น.  รับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.45  น. - 12.00  น. “ศิลปกรรมอยุธยาที่พบในนครศรีธรรมราช”

                โดย  เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช

เวลา  12.00  น. - 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00  น. - 14.45  น.  “เจดีย์ช้างล้อมในนครศรีธรรมราช กับ เจดีย์ช้างล้อมอยุธยา”

                โดย อาจารย์ฉัตตริน   เพียรธรรม

เวลา  14.45  น. - 15.00  น.  พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  15.00  น. - 15.30  น.  วิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง

แล... แล้วเล่า สองเมืองเก่า “ความสัมพันธ์   นครศรีธรรมราช – อยุธยา”

เวลา  15.30  น .- 16.00  น.  กล่าวปิดโครงการ โดย อาจารย์ปุรเชษฐ  บุญยัง ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม